Nincs is jobb szórakozás unalmas estéken, mint Google Fordítóval verset írni. A kínai használati utasítások ideje lejárt, jöjjenek a magyarított versek! Petőfi Sándor, Arany János és József Attila költészete újraértelmezve...

Vers

Sandor Petofi: Mother Hen

Why, what a stone! hen, anoint
The living room in here?
Well, the only good god giveth good,
Loaded onto the cloth that job!

Are running around up and down,
Even the box also rises,
Remember kotkodákol,
And not beaten out of the room.

Sure beat, no beat!
Like the birds are fed,
Selection of the hemp seed,
The king did not live better.

So, hen, back
Well cloths esteemed himself
Iparkodjék, but not
Egg strapped to my mother. ?

Crumb dog, sharpen your ears,
Let me talk to you now,
Old maids or house,
Every human you served,

You will still be good, Crumb,
Do not get a feel for tyúkhusra,
Live in the hen friendship '...
My mother was a single thing.

Petőfi Sándor: Anyám tyúk

Miért, mi a kő! tyúk, kend
A nappali itt?
Nos, az egyetlen jó isten adá jó,
Loaded a ruhára, hogy a munkát!

Vannak szaladgált fel és le,
Még a doboz is emelkedik,
Emlékezzen kotkodákol,
És nem verték ki a szobából.

Persze üt, nem üt!
Mint a madarak etetik,
Válogatás a kendermag,
A király nem él jobban.

Szóval, tyúk, vissza
Nos, tisztelt törlőkendők magát
Iparkodjék, de nem
Egg szíjazva az én anyám. ?

Morzsa kutya, élesebb a füle,
Hadd beszéljek most,
Régi cselédek vagy ház,
Minden emberi téged szolgált,

Lesz még jó, Morzsa,
Ne kedvet kapjanak tyúkhusra,
Élj a tyúk barátság "...
Anyám egy dolog.

Attila József: Mum

For a week now for moms
I mean always, your-stopping.
Squeaky basket on her lap,
went up to the attic, he diligently.

I was frank,
I yelled, toporzékoltam.
That swollen laundry needs.
Take me up to the attic.

I just went and silence spread out,
giving me, is not looked upon me
and the bright dresses, suhogva,
circled, landed itself in the town.

Do not bother, but now it's too late,
Now I see how big he is -
gray hair flutters in the sky,
kékítőt old waters of the sky.

József Attila: Mama

Egy hete a mamák
Úgy értem mindig, meg-megállás.
Squeaky kosár ölében,
felment a padlásra, s szorgalmasan.

Én őszinte,
Ordítottam, toporzékoltam.
Ez a duzzadt mosoda szüksége van.
Vigyél fel a padlásra.

Csak ment, és teregetett némán,
hogy nekem, nem is nézett énrám
és a fényes ruhák, suhogva,
körözött, leszállt magát a városban.

Ne fáradj, de most már túl késő,
Most már látom, milyen nagy ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt régi vizek az ég.

János Arany: Toldi

Burning heat of the sun on the bare Scalpel offspring,
Tikkadt szöcskenyájak graze on it;
Not a single blade of grass in the tors are distinguished,
There is no limit with large patch of green field.
Rick shade of ten or twelve servants
Snore like most spacious Paulist would do;
Hey, is it empty or half-loaded,
Large hay carts definitely stand around.

[...]

"Hey, peasant! Go here to Buda which way? "
Asks Laczfi posture is bold, but anyway one shoulder;
But the word Toldinak's heart stabbing
And they realize that even outside of Halle.
"Well, my farm!" Smoldering so did himself,
"Well it's been another of these six broad price?
György Toldi, perhaps, the fox spirit brother,
Who is King Louis between the plates replaced?

Arany János: Toldi

Égő a Nap melege a csupasz Scalpel utódok,
Tikkadt szöcskenyájak legelnek rajta;
Egyetlen fűszál a feladatmeghatározás különböztetik meg,
Nincs határa nagy tapasz zöld területen.
Rick árnyékában tíz-tizenkét alkalmazottai
Horkolás, mint a legtöbb pálos rendiek tenne;
Hé, ez üres, vagy félig-terhelt,
Nagy széna szekér biztosan állnak körül.

[...]

"Hé, paraszt! Menj ide, Buda, merre?"
Kérdezi Laczfi testtartás vastag, de egyébként egy váll;
De a szó Toldinak szíve késelés
És rájönnek, hogy még kívül Halle.
"Nos, a gazdaság!" Parázsló így tette magát,
"Nos, ez már egy másik hat átfogó árat?
Toldi György, talán a róka szellem testvér,
Ki Lajos király a lemezek között cserélni?


Keresés

Ajánló